Junoszyno, Szkolna 6, 82-103 Stegna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Firma Dan-Bud, właściciel Hygge Apartamenty (www.hygge-nadmorzem.pl). ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

  1. a)  rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2. b)  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

  3. c)  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. d)  tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.hygge-nadmorzem.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treściąniniejszego Regulaminu

  §2 Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

  1. a)  Usługodawca  Hygge Apartamenty, GRZEGORZ DANELSKI „DAN-BUD”, Junoszyno, ul. Łąkowa 10b Nip: 5781613897, Regon: 192913763

  2. b)  Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu

  3. c)  serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.hygge-nadmorzem.pl

   stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami

  4. d)  usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną

  5. e)  świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron

   (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

  6. f)  system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

  7. g)  środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

  8. Biuro Hygge Apartamenty znajduje się przy ul. Szkolnej 6 w Junoszynie.

page1image3915093968page1image3915094368

§3
Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Rezerwację odpłatną noclegów w obiektach Hygge Apartamenty.

 2. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:

  1. a)  Formularza informacyjnego,

  2. b)  Adresu e-mail,

  3. c)  Numeru telefonu.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§6
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Usługobiorcom przysługuje prawo:

 1. a)  dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogąelektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;

 2. b)  dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza informacyjnego, Wniosku o rozłożenie na raty, a także konwersacji prowadzonej poprzez Czat z doradcą

 3. c)  żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;

 4. d)  sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.

Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

§7 Zwroty oraz reklamacje
Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
Reklamacje należy składać drogą mailową na adres rezerwacje@hygge-nadmorzem.pl

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji.  Zadatek wynosi 30 % wartości rezerwacji. Jeżeli w podany terminie nie zostanie odnotowana wpłata zadatku – rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Zadatki są bezzwrotne.

§8 Postanowienia końcowe!

Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.hygge-nadmorzem.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

 1. a)  zmian danych zawartych w ramach serwisu

 2. b)  zmian parametrów technicznych serwisu

 3. c)  czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym

  powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach

  stron serwisu.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
Adres www.kancelariamedius.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2019 roku.